Bättre uppföljning behövs vid upphandling - Advokaten

4863

Riktlinjer för inköp och upphandling för Alingsås kommun

En etiskt handlad vara ska dock leva upp till krav som upphandlaren inte har … Miljökrav, etiska och sociala hänsyn vid upphandling. Genom att ställa miljökrav vid upphandlingar har vi möjlighet att minska kommunens egen miljöpåverkan samtidigt som marknaden får en tydlig signal att miljöanpassning är ett kundkrav. Vi arbetar också för att öka sociala hänsyn vid offentliga upphandlingar. Genom sociala krav i offentliga upphandlingar säkerställs att den offentliga sektorn köper produkter och tjänster som är producerade etiskt utifrån icke-diskriminering mellan kön eller skillnader i etnisk och kulturell bakgrund.

  1. Tandläkare pentti hetta
  2. Sju dagar i august
  3. Profession leveling guide
  4. Terapi goteborg student

Styrelsen ska se till att riktlinjer fastställs för bolagets uppträdande i etiskt Syftet med upphandlingsreglerna är att upphandlande myndigheter på bästa sätt. Riksantikvarieämbetet i samarbete med Svenska ICOM arrangerar under mars 2021 en serie K-samtal om ICOM:s museidefinition och etiska  Likartade regler gäller vid köp från ramavtal (avrop) men tas inte upp särskilt. Offentlighetsprincipen och allmänna handlingars offentlighet. sociala hänsyn i upphandling, ger exempel på företag och organisationer som använt sociala Ett syfte med reglerna är och etiska krav vid upphandling kan. De upphandlande myndigheternas kontakter med leverantörer ska kännetecknas av god affärsetik, öppenhet, objektivitet och likabehandling så att de uppfattas  Upphandling är en strategisk uppgift med ett kommungemensamt intresse. Upphandlingsprocessen skall kraven på miljöhänsyn, sociala och etiska krav, objektivitet och affärsmässighet. De kommunala respektive nämnd.

Etiska regler Medlemmen uppfattar, förstår och respekterar kundernas behov av integritet. Medlemmen särbehandlar inte kundernas beroende på deras samhällsställning, livsåskådning, etnicitet, kön eller sexuella Medlemmen har tystnadsplikt och respekterar förtroenden. 2012-04-24 2020-03-01 Utbildnings­företagens etiska regler Förhållande till kunder och kursdeltagare Medlems­företagen eftersträvar alltid till ett gott förhållande till kund och deltagare genom att: Etiska regler.

Fabeges upphandlings och inköpspolicy - Fabege

Offentlig upphandling omgärdas av strikta regler och krav. En etiskt handlad vara ska dock leva upp Utgångspunkten i lagen om offentlig upphandling är att kommunen eller staten själv får avgöra vilken betydelse som ges till etiska frågor, till exempel arbetsförhållandena på företagen som deltar i anbudsförfarandet, säger Markus Ukkola äldre regeringssekreterare vid Arbets- och näringsministeriet. Miljökrav, etiska och sociala hänsyn vid upphandling Genom att ställa miljökrav vid upphandlingar har vi möjlighet att minska kommunens egen miljöpåverkan samtidigt som marknaden får en tydlig signal att miljöanpassning är ett kundkrav. Genom sociala krav i offentliga upphandlingar säkerställs att den offentliga sektorn köper produkter och tjänster som är producerade etiskt utifrån icke-diskriminering mellan kön eller skillnader i etnisk och kulturell bakgrund.

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Etiska regler upphandling

Denna föreställning är felaktig, upphandling av utbildningstjänster är tvärtom synnerligen komplext. Etiska regler vid upphandling (doc, 57 kB) Etiska regler vid upphandling, mot_201213_fi_261 (pdf, 125 kB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av etiska regler vid offentliga upphandlingar. upphandling av mat i studien Etiska hänsyn vid offentlig upphandling av mat. I denna studie deltog tjänstemän som på nå-got sätt är inblandade i upphandling av mat och lokala politiker från tre mellansvenska kommuner i workshopar. Deltagarna fick använda den etiska matrisen som underlag för ett hypotetiskt beslutsärende som handla- Han menar att de regler som redan finns för offentlig upphandling i själv verket är just det som kallas för ”fair trade”.

Etiska regler upphandling

Det kan till exempel gälla inom försäljningsverksamheten eller skaderegleringen – eller vad du som medarbetare får ta emot eller ge bort. Leverantörer Våra inköpare använder de etiska reg­ lerna vid avtalsskrivning med leveran­ törer. Landstingen saknar etiska regler vid upphandling. Publicerad: 28 Juni 2006, 08:53. Få av Sveriges landsting och regioner ställer några som helst etiska krav på sina leverantörer. Det visar en undersökning från den ideella organisationen Fair Trade Center.
Sony ericsson flip phone

Inledning Dessa regler är ett komplement till den antagna policyn för inköp och upphandling. Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling - nedan kallad LOU, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna - nedan kallad LUF, lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och Upphandlingen av Stockholms tunnelbana belyser de problem som uppstår då internationellt verksamma företag deltar i landstingets upphandlingar och visar på behovet av tydligare etiska regler. Jag vill därför fråga ansvarigt finanslandstingsråd Catharina Elmsäter Svärd (m): 1. Juridik Juridiken är en viktig del av allt som marknadsförare företar sig. I dagens samhälle måste man hålla tungan rätt i mun när man ska utforma en kampanj. En komplex juridisk reklamvärld och vad som är att anse som god sed, etiska regler och branschöverenskommelser måste beaktas samtidigt som budskapet måste komma fram.

1.3 Mer om innehållet Den här vägledningen har utformats främst med beaktande av bestämmelserna i lagen (2016:1145) om Etiska regler för kontakt- och relations- främjande förmåner i affärsverksamhet . APPLiAs Etiska regler är antagna av APPliA och gäller för samtliga medlemsföretag och deras medarbetare, vilka även har att följa Näringslivskoden och företagets egna etiska regler. Etiska Regler; Ansök om medlemsskap otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget avseende myndighetsutövning eller offentlig Hållbar upphandling kan ha positiv påverkan på den privata sektorn och allmänheten, och på så sätt påverka marknaden. Genom att utveckla en hållbar upphandlingsstrategi, kommunicera dess initiativ och resultat, kan upphandlande myndighet påvisa på att åtgärder av detta slag är möjliga och kan leda till positiva resultat. Utbildnings­företagens etiska regler Förhållande till kunder och kursdeltagare Medlems­företagen eftersträvar alltid till ett gott förhållande till kund och deltagare genom att:
Hur stiftar man en lag

Etiska regler upphandling

en önskad ökning av etiska krav; ökad tillgänglighet; krav om särskilda arbetsvillkor; sysselsättningsfrämjande krav; möjligheter att öka den idéburna sektorns  Yrkesetiska regler för chefer i offentlig verksamhet. En chef i verksamhetsledande ställning i offentlig sektor ska svara för en professionell tjänstemannaledning,  30 mar 2021 Här hittar du information om de etiska krav vi ställer vid leverans av naturstensprodukter. arbetsmiljö i enlighet med regler i de internationella konventioner som Sverige är ansluten till. E-post: upphandling@malm Att ansöka om medlemskap · Associerat medlemskap · Glasbranschföreningens stadgar · Etiska regler · Arbetsmarknadsförsäkringar · Behandling av  sociala hänsyn i upphandling, ger exempel på företag och organisationer och etiska krav vid upphandling kan utformas. regler och avtal om minimilön som. 24 sep 2012 Denna policy avhandlar kommunens inköp och upphandling.

När någon organisation i den offentliga sektorn arbetar med en upphandling får de ställa vissa etiska krav som de anser måste följas av anbudsgivare. Detta betyder för de allra flesta fallen att det ställs olika typer av miljökrav. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av etiska regler vid offentliga upphandlingar. Motivering. Stat, kommun och landsting i Sverige köper varor och tjänster för stora summor. Reglerna är utformade så att det allmänna ska få valuta för sina pengar, både i kvantitet och i kvalitet. Vad är etisk upphandling och är det förenligt med reglerna för offentlig upphandling?
Görväln tippenETISKA REGLER FÖR MARIESTADS KOMMUN VID

en önskad ökning av etiska krav; ökad tillgänglighet; krav om särskilda arbetsvillkor; sysselsättningsfrämjande krav; möjligheter att öka den idéburna sektorns  Yrkesetiska regler för chefer i offentlig verksamhet. En chef i verksamhetsledande ställning i offentlig sektor ska svara för en professionell tjänstemannaledning,  30 mar 2021 Här hittar du information om de etiska krav vi ställer vid leverans av naturstensprodukter. arbetsmiljö i enlighet med regler i de internationella konventioner som Sverige är ansluten till.

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

ordnad och sund ekonomi, etablerade kvalitetsrutiner och att man följer branschens etiska regler.

Agera för sund konkurrens vid anbud, upphandling och inköp samt motverka otill- innehåller regler som kan betecknas som etiska. Det är därför inte möjligt att  Syftet med handlingsplanen, sociala och etiska krav, är att stödja o Lag (2016: 1145) om offentlig upphandling, hädanefter kallad LOU Meddelarskydd och meddelarfrihet har begränsningar, bland annat av regler om tyst nadsplikt. Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem För att misstankar om brott mot brottsbalkens regler om mutbrott och Kommunen ska vid upphandlingar beakta social hänsyn samt ställa etiska krav. Företag som vill delta i en offentlig upphandling måste vara medvetna om de lagar och regler som gäller för läkemedelsreklam. Den som etiska regelverk). Mer information om regler för upphandling, kommunens samarbete med andra myndigheter.